SAP Hana

Funderar du på att migrera ditt SAP-system till den nya SAP HANA-miljön men vill av kostnadsskäl inte migrera all din data? Begriplig. Använd vårt arkiv för all data som du inte migrerade. Vi utför tillförlitligt dittSAP HANA Dataarkiveringmed vår View Box.

Fortsatt drift av äldre system?
Inte hos oss.

För SAP-kunder finns det ingen väg runt den nya S/4 Hana-mjukvaran. Utvecklingen och supporten för det tidigare systemet kommer sannolikt att stoppas 2027. Så frågan uppstår: Vad ska jag göra med mina Legacy SAP-system som inte längre används produktivt? Som ett krav ska uppgifterna från systemen fortfarande sparas i åratal. Dessutom måste de uppfylla olika krav; till exempel tillgång till de finansiella myndigheterna, tullkontroller eller inkomstskattekontroller. Det finns också krav som är typiska för olika branscher, såsom spårning av avgifter, information till leverantörer etc. Dessa krav är globala och är inte begränsade till ett land. Allt detta är utmaningar som företag ställs inför under övergången till SAP Hana. DeSap-arkivering Systemetverkar vara en lösning.

Vad händer när du väljer oss?

System analysis icon

STEG 1

Systemanalys

I början görs en systemanalys förS4 HANA Arkivering.Syftet med systemanalysen är att vi ska kunna uppskatta hur mycket tid vi kommer att behöva för att arkivera ditt äldre system och vilka kostnader du kommer att ha så att du har underlag för planering och beslutsfattande. Resultatet av systemanalysen är alltid ett fastpriserbjudande som du kan acceptera eller avslå. I allmänhet tar denna analys 90 minuter. Systemanalysen är uppdelad i två delar:

Teknisk del för förtydligande

tick icon

Tillgång till systemen (VPN/Citrix)

tick icon

Nödvändiga rättigheter i systemen

tick icon

Samordning med kontaktpersoner (professionella/tekniska)

tick icon

Typ/storlek av databas (t.ex. Oracle/721 Gigabyte)

tick icon

Definition av exportminne/delat minne

tick icon

Systemversion/namn

tick icon

Koordinering av backupprocesser

tick icon

... och mycket mer

Affärsdel för förtydligande

tick icon

Diskussion/överenskommelse/skärminspelningar av de erforderliga standardrapporterna t.ex. balansräkning, provbalans, försäljningsorder

tick icon

Diskussion / avtal / skärminspelningar av ytterligare rapporter

tick icon

... och mycket mer

Steps icon

STEG 2

Arkiveringsprojektet

Efter att systemanalysen är framgångsrikt genomförd frågar du dig själv om du vill starta projektet. När du har bestämt dig för ett projekt kommer det att hållas ett kickoffmöte där ditt team får lära känna vår erfarna projektledare. På detta kickoffmöte kommer följande punkter att röstas om:
Det är viktigt för oss att vi belastar dina resurser så lite som möjligt vid arkivering. Följande ämnen kommer att diskuteras under kickoffen.
Tick icon

Introduktion av alla deltagare

Tick icon

Tillgång till nätverket

Tick icon

Presentation av processmodellen

Tick icon

Samordning av en projektplan

Tick icon

Tillgång till systemet

Tick icon

Samordning av en veckotidninghvår fix

Tick icon

Tillgång till databasen

Tick icon

och mycket Mer...

Efter kickoff mötetprojektplan för saparkiveringskapas och projektet startar. På grund av vår långa erfarenhet kan vi även stötta dig om du har fastnat på några ställen. Följande viktiga milstolpar är en del av projektförverkligandet. Varje milstolpe är föremål för dess kvalitetssäkring.
Tick icon

Tillgång till systemet

Tick icon

Inställning av webbadress eller VPN-åtkomst

Tick icon

Dataexportprotokoll/hashvärden

Tick icon

Användarutbildning

Tick icon

Dataöverföring

Tick icon

Dokumentation av hela projektet

Tick icon

Dataimport

Tick icon

Samordning med revisorer/revisorer

Tick icon

Skapande av testdata

Tick icon

Skapande av de beställda synpunkterna/rapporterna

Tick icon

och mycket mer...

Beroende på komplexiteten pågår ett projekt 2-6 månader. Vi stöttar dig också gärna i samordningen med din verksamhet eller revisorer.
shutdown icon

STEG 3

Användaracceptanstest - Projektöverlämnande

Det sista steget är klientacceptans. Kunden kommer troligen att testa fall och kontrollera fullständighetsloggen och dokumentationen. Om allt stämmer kommer kunden att få en acceptansrapport från oss och kan stänga av sitt system eftersom all nödvändig information sedan kan granskas och korrekt arkiveras i View Box. Från det ögonblicket försvinner riskerna med det gamla systemet, och kunden börjar spara pengar (underhåll/el/personal). Även efter acceptans erbjuder vi stöd, när en revision aviseras, eller om ytterligare utbildning krävs, på grund av byte av anställda.
ViewBox software - a global archive for all kinds of old applications

Lösning:View Box från AvenDATA -
Tillgång tills alla relevanta uppgifter, utan ytterligare drift av det äldre systemet.

Oavsett om det är i form av lokal lagring på ditt kontor eller som en säker molnvärdslösning – ISO 27001, ISO 9001 och ISO 50001 certifierade.Medprogramvaran View Box från AvenDATA kan du tillhandahålla ett globalt arkiv för ditt gamla SAP-system.

Migration till Hana är komplicerat nog, så baralåt det äldre SAP-systemet vara vår angelägenhet

Utmaningen är: Ska de små IT-budgetarna fortsätta att spenderas på licensavtal och servicekontrakt för improduktiva äldre SAP-system eller finns det några fler användbara applikationer för dem? Vad händer om tillverkarens stöd för den gamla SAP tar slut eller en hårdvaruförändring sker?
Migrate your SAP system to the new SAP HANA
FÖRDELAR OCH FUNKTIONER

Fördelar med View Box

Fast pris

Vart och ett av våra arkiveringsprojekt baseras på ett fast pris, vilket ger dig nödvändig planering och budgetunderlag. Det fasta priset inkluderar migration och löpande kostnader.

Sammanslagning och förvärv

View Box kan användas inte bara för avvecklingssystem utan även för avvecklingar som krävs på grund av företagsförvärv.

Spara IT-resurser

Genom att avveckla äldre system frigörs interna resurser som nu kan användas igen för produktiva system eller andra projekt. Dessa belastar inte de interna resurserna ytterligare.

Stäng av det äldre systemet

Huvudmålet förprojektplan för saparkiveringhåller på att avveckla det gamla systemet. Detta syftar påsavavvecklingapplikationen och den gamla servern och databasen.

Dokumentation

För varje arkiveringsprojekt får du dokumentationsförfarandet från oss, inklusive de väsentliga bevisen för internrevisionen och revisorerna. Den tar hänsyn till bevisen för dataintegritet, datafullständighet och revisionssäkerhet.

Möjlighet för flera klienter

DeSAP hana-dataarkiveringprogramvaran är multi-klient kapabel och kan därför användas för olika klienter och system inom ett brett spektrum av tillverkare. Du kan bygga ett arkiv för alla dina äldre system.

Allmän dataskyd
dsförordning (GDPR)

Vi har övervägt allt,
även "rätten att bli bortglömd".
View Box är redan kompatibel med
den nya EU-GDPR.

Från och med den 25 maj 2018 gäller dataskyddslagen (GDPR) i Europeiska unionen (EU) även i Tyskland. De väsentliga innovationerna inkluderar – ”rätten att bli bortglömd” som innebär radering av anspråk från drabbade personer direkt på lagringsplatsen. Med View Box kan sådan data göras oigenkännlig enligt EU-GDPR. Företag kommer dessutom att få en utökad redovisningsplikt för hantering av data. Och vid riskpåverkad databehandling måste en ”dataskyddsefterföljande utvärdering” genomföras enligt vissa kriterier. Till skillnad från andra system, med View Box by AvenDATA –– är du mycket väl förberedd för dessa nya juridiska grundkrav.