Integritetspolicy

Vi är mycket glada över att du har visat intresse för vårt företag. Dataskyddet är av särskilt hög prioritet för ledningen av AvenDATA GmbH. Användningen av AvenDATA GmbH:s internetsidor är möjlig utan angivande av personuppgifter; men om en registrerad vill använda särskilda företagstjänster via vår webbplats kan behandling av personuppgifter bli nödvändig. Om behandlingen av personuppgifter är nödvändig och det inte finns någon lagstadgad grund för sådan behandling inhämtar vi i allmänhet samtycke från den registrerade.

Behandlingen av personuppgifter, såsom namn, adress, e-postadress eller telefonnummer till en registrerad person, ska alltid vara i linje med den allmänna dataskyddsförordningen (GDPR), och i enlighet med det landsspecifika dataskyddet bestämmelser som gäller för AvenDATA GmbH. Genom att använda denna dataskyddsdeklaration vill vårt företag informera allmänheten om arten, omfattningen och syftet med de personuppgifter som vi samlar in, använder och behandlar. Dessutom informeras registrerade, genom denna dataskyddsdeklaration, om de rättigheter som de har rätt till.

Som registeransvarig har AvenDATA GmbH implementerat ett flertal tekniska och organisatoriska åtgärder för att säkerställa det mest fullständiga skyddet av personuppgifter som behandlas via denna webbplats. Internetbaserade dataöverföringar kan dock i princip ha säkerhetsluckor, så absolut skydd kanske inte garanteras. Av denna anledning är det varje registrerad fritt att överföra personuppgifter till oss på alternativa sätt, t.ex. per telefon.

1. Definitioner

Dataskyddsförklaringen från AvenDATA GmbH är baserad på de termer som används av den europeiska lagstiftaren för antagandet av den allmänna dataskyddsförordningen (GDPR). Vår dataskyddsdeklaration bör vara läsbar och begriplig för allmänheten, såväl som för våra kunder och affärspartners. För att säkerställa detta vill vi först förklara den terminologi som används.

I denna dataskyddsförklaring använder vi bland annat följande termer:

a) Personuppgifter

Med personuppgifter avses all information som rör en identifierad eller identifierbar fysisk person (”den registrerade”). En identifierbar fysisk person kan identifieras, direkt eller indirekt, särskilt genom hänvisning till en identifierare såsom ett namn, ett identifikationsnummer, platsdata, en onlineidentifierare eller till en eller flera faktorer som är specifika för det fysiska, fysiologiska, genetiska, mentala , ekonomisk, kulturell eller social identitet för den fysiska personen.

b) Registrerad

Den registrerade är varje identifierad eller identifierbar fysisk person, vars personuppgifter behandlas av den personuppgiftsansvarige som är ansvarig för behandlingen.

c) Bearbetning

Behandling är varje operation eller uppsättning av operationer som utförs på personuppgifter eller uppsättningar av personuppgifter, oavsett om det är automatiserat eller inte, såsom insamling, inspelning, organisation, strukturering, lagring, anpassning eller ändring, hämtning, konsultation, användning, avslöjande genom överföring, spridning eller på annat sätt tillgängliggörande, anpassning eller kombination, begränsning, radering eller förstörelse.

d) Begränsning av bearbetning

Begränsning av behandling är märkning av lagrade personuppgifter i syfte att begränsa deras behandling i framtiden.

e) Profilering

Med profilering avses varje form av automatiserad behandling av personuppgifter som består av användning av personuppgifter för att utvärdera vissa personliga aspekter som rör en fysisk person, i synnerhet för att analysera eller förutse aspekter som rör den fysiska personens prestation i arbetet, ekonomiska situation, hälsa, personliga preferenser, intressen, tillförlitlighet, beteende, plats eller rörelser.

f) Pseudonymisering

Pseudonymisering är behandling av personuppgifter på ett sådant sätt att personuppgifterna inte längre kan hänföras till en specifik registrerad utan användning av ytterligare information, förutsatt att sådan ytterligare information förvaras separat och är föremål för tekniska och organisatoriska åtgärder för att säkerställa att personuppgifterna inte hänförs till en identifierad eller identifierbar fysisk person.

g) Registeransvarig eller registeransvarig ansvarig för behandlingen

Den personuppgiftsansvarige eller personuppgiftsansvarige som är ansvarig för behandlingen är den fysiska eller juridiska person, offentlig myndighet, myndighet eller annat organ som ensamt eller tillsammans med andra bestämmer ändamålen och medlen för behandlingen av personuppgifter; Om ändamålen och medlen för sådan behandling bestäms av unionslagstiftning eller medlemsstatslagstiftning, kan den registeransvarige eller de specifika kriterierna för dess nominering fastställas i unions- eller medlemsstatslagstiftningen.

h) Processor

En personuppgiftsbiträde är en fysisk eller juridisk person, myndighet, myndighet eller annat organ som behandlar personuppgifter på uppdrag av den registeransvarige.

i) Mottagare

Mottagaren är en fysisk eller juridisk person, myndighet, myndighet eller annat organ, till vilken personuppgifterna lämnas ut, oavsett om det är tredje part eller inte. Offentliga myndigheter som kan ta emot personuppgifter inom ramen för en viss undersökning enligt unions- eller medlemsstatslagstiftningen ska dock inte betraktas som mottagare. Behandlingen av dessa uppgifter av dessa offentliga myndigheter ska följa de tillämpliga dataskyddsreglerna i enlighet med syftena med behandlingen.

j) Tredje part

En tredje part är en fysisk eller juridisk person, offentlig myndighet, myndighet eller annat organ än den registrerade, personuppgiftsansvarig, personuppgiftsbiträdet och personer som, under den personuppgiftsansvariges eller registerförarens direkta befogenhet, är behöriga att behandla personuppgifter med samtycke.

Samtycke från den registrerade är varje fritt given, specifik, informerad och otvetydig indikation på den registrerades önskemål genom vilken han eller hon, genom ett uttalande eller genom tydlig positiv särbehandling, godkänner behandlingen av personuppgifter som rör honom eller henne .

2. Kontrollantens namn och adress

Personuppgiftsansvarig för syftet med den allmänna dataskyddsförordningen (GDPR), andra dataskyddslagar som är tillämpliga i EU:s medlemsstater och andra bestämmelser relaterade till dataskydd är:

3. Cookies

AvenDATA GmbH:s internetsidor använder cookies. Cookies är textfiler som lagras i ett datorsystem via en webbläsare.

Många webbplatser och servrar använder cookies. Många cookies innehåller ett så kallat cookie-ID. Ett cookie-ID är en unik identifierare för cookien. Den består av en teckensträng genom vilken internetsidor och servrar kan tilldelas den specifika webbläsaren där cookien lagrades. Detta gör att besökta webbplatser och servrar kan skilja den registrerades individuella webbläsare från andra webbläsare som innehåller andra cookies. En specifik webbläsare kan kännas igen och identifieras med hjälp av det unika cookie-ID.

Genom att använda cookies kan AvenDATA GmbH ge användarna av denna webbplats mer användarvänliga tjänster som inte skulle vara möjliga utan cookie-inställningen. Med hjälp av en cookie kan informationen och erbjudandena på vår webbplats optimeras med användaren i åtanke. Cookies tillåter oss, som tidigare nämnts, att känna igen våra webbplatsanvändare. Syftet med detta erkännande är att göra det lättare för användare att använda vår webbplats. Den webbplatsanvändare som använder cookies behöver t.ex. inte ange åtkomstdata varje gång webbplatsen besöks, eftersom denna tas över av webbplatsen, och cookien lagras därmed i användarens datorsystem.

Den registrerade kan när som helst förhindra inställningen av cookies via vår webbplats genom en motsvarande inställning av webbläsaren som används, och kan därmed permanent neka inställningen av cookies. Dessutom kan redan inställda cookies raderas när som helst via en webbläsare eller andra program. Detta är möjligt i alla populära webbläsare. Om den registrerade inaktiverar inställningen av cookies i den webbläsare som används, kanske inte alla funktioner på vår webbplats är helt användbara.

4. Insamling av allmän data och information

Webbplatsen för AvenDATA GmbH samlar in en rad allmänna uppgifter och information när en registrerad eller ett automatiserat system anropar webbplatsen. Dessa allmänna data och information lagras i serverloggfilerna. Insamlade kan vara (1) webbläsartyperna och versionerna som används, (2) operativsystemet som används av åtkomstsystemet, (3) webbplatsen från vilken ett åtkomstsystem når vår webbplats (s.k. referenser), (4) sub -webbplatser, (5) datum och tid för åtkomst till webbplatsen, (6) en Internetprotokolladress (IP-adress), (7) Internetleverantören för åtkomstsystemet, och (8) andra liknande data och information som kan komma att användas vid attacker mot våra IT-system.

När du använder dessa allmänna uppgifter och information drar AvenDATA GmbH inga slutsatser om den registrerade. Snarare behövs denna information för att (1) leverera innehållet på vår webbplats korrekt, (2) optimera innehållet på vår webbplats såväl som dess reklam, (3) säkerställa långsiktig livskraft för våra IT-system och webbplatsteknik , och (4) förse brottsbekämpande myndigheter med den information som är nödvändig för åtal i händelse av en it-attack. Därför analyserar AvenDATA GmbH anonymt insamlad data och information statistiskt, i syfte att öka dataskyddet och datasäkerheten för vårt företag och säkerställa en optimal skyddsnivå för de personuppgifter vi behandlar.

5. Kontaktmöjlighet via webbplatsen

Webbplatsen för AvenDATA GmbH innehåller information som möjliggör en snabb elektronisk kontakt med vårt företag, såväl som direkt kommunikation med oss, som också inkluderar en allmän adress för den så kallade e-posten (e-postadress). Om en registrerad kontaktar den personuppgiftsansvarige via e-post eller via ett kontaktformulär, lagras de personuppgifter som överförs av den registrerade automatiskt. Sådana personuppgifter som överförs frivilligt av en registrerad till den personuppgiftsansvarige lagras i syfte att behandla eller kontakta den registrerade. Det sker ingen överföring av dessa personuppgifter till tredje part.

6. Rutinradering och blockering av personuppgifter

Den personuppgiftsansvarige ska behandla och lagra den registrerades personuppgifter endast under den period som är nödvändig för att uppnå syftet med lagringen, eller i den mån detta medges av den europeiska lagstiftaren eller andra lagstiftare i lagar eller förordningar som den registeransvarige lyder under till.

Om lagringssyftet inte är tillämpligt, eller om en lagringsperiod som föreskrivs av den europeiska lagstiftaren eller annan behörig lagstiftare löper ut, blockeras eller raderas personuppgifterna rutinmässigt enligt lagkrav.

7. Den registrerades rättigheter

a) Rätt till bekräftelse

Varje registrerad ska ha den rätt som den europeiska lagstiftaren beviljat att få en bekräftelse från den registeransvarige om huruvida personuppgifter som rör honom eller henne behandlas eller inte. Om en registrerad vill utnyttja denna rätt till bekräftelse kan han eller hon när som helst kontakta valfri anställd hos den registeransvarige.

b) Rätt till tillgång

Varje registrerad ska ha den rätt som beviljats ​​av den europeiska lagstiftaren att från den registeransvarige få gratis information om hans eller hennes personuppgifter som lagras när som helst och en kopia av denna information. Dessutom ger de europeiska direktiven och förordningarna den registrerade tillgång till följande information:
Syften med behandlingen.
De berörda kategorierna av personuppgifter.
Mottagare eller kategorier av mottagare till vilka personuppgifterna har lämnats eller kommer att lämnas ut, särskilt mottagare i tredjeländer eller internationella organisationer; om möjligt, den planerade perioden under vilken personuppgifterna kommer att lagras, eller, om det inte är möjligt, de kriterier som används för att fastställa denna period. förekomsten av rätten att begära av den registeransvarige rättelse eller radering av personuppgifter, eller begränsning av behandlingen av personuppgifter som rör den registrerade, eller att invända mot sådan behandling.
Förekomsten av rätten att klaga på en tillsynsmyndighet; om personuppgifterna inte samlas in från den registrerade, all tillgänglig information om deras källa.
Förekomsten av automatiserat beslutsfattande, inklusive profilering, som avses i artiklarna 22.1 och 22.4 i GDPR och, åtminstone i dessa fall, meningsfull information om logiken som är involverad, samt betydelsen och de förväntade konsekvenserna av sådan behandling för den registrerade.

Vidare ska den registrerade ha rätt att få information om huruvida personuppgifter överförs till ett tredjeland eller en internationell organisation. Om så är fallet ska den registrerade ha rätt att få information om lämpliga skyddsåtgärder i samband med överföringen.

Om en registrerad vill utnyttja denna rätt till åtkomst kan han eller hon när som helst kontakta valfri anställd hos den registeransvarige.

c) Rätt till rättelse

Varje registrerad person ska ha den rätt som den europeiska lagstiftaren beviljat att utan onödigt dröjsmål få felaktiga personuppgifter om honom eller henne rättade från den registeransvarige. Med hänsyn till ändamålen med behandlingen ska den registrerade ha rätt att få ofullständiga personuppgifter kompletterade, inklusive att lämna ett kompletterande uttalande.

Om en registrerad vill utöva denna rätt till rättelse kan han eller hon när som helst kontakta valfri anställd hos den registeransvarige.

d) Rätt till radering (rätt att bli glömd)

Varje registrerad person ska ha den rätt som den europeiska lagstiftaren beviljar att av den registeransvarige få radering av personuppgifter som rör honom eller henne utan onödigt dröjsmål, och den registeransvarige ska ha skyldighet att radera personuppgifter utan onödigt dröjsmål om någon av följande skäl gäller, så länge behandlingen inte är nödvändig:
Personuppgifterna är inte längre nödvändiga för de ändamål för vilka de samlades in eller på annat sätt behandlades.
Den registrerade återkallar samtycke som behandlingen grundar sig på enligt artikel 6.1 punkt a i GDPR eller artikel 9.2 punkt a i GDPR, och om det inte finns någon annan rättslig grund för bearbetningen.
Den registrerade invänder mot behandlingen enligt artikel 21.1 i GDPR och det finns inga tvingande legitima skäl för behandlingen, eller så invänder den registrerade mot behandlingen enligt artikel 21.2 i GDPR.
Personuppgifterna har behandlats olagligt.
Personuppgifterna måste raderas för att uppfylla en rättslig skyldighet i unions- eller medlemsstatslagstiftningen som den registeransvarige lyder under.
Personuppgifterna har samlats in angående utbudet av informationssamhällets tjänster som avses i artikel 8.1 i GDPR

Om ett av de ovan nämnda skälen gäller, och en registrerad vill begära radering av personuppgifter som lagrats av AvenDATA GmbH, kan han eller hon när som helst kontakta vilken anställd hos den registeransvarige. En anställd hos AvenDATA GmbH ska omedelbart säkerställa att begäran om radering omedelbart efterlevs.

Om den personuppgiftsansvarige har offentliggjort personuppgifter och är skyldig enligt artikel 17.1 att radera personuppgifterna, ska den personuppgiftsansvarige, med hänsyn till tillgänglig teknik och kostnaden för genomförandet, vidta rimliga åtgärder, inklusive tekniska åtgärder, för att informera andra registeransvariga som behandlar de personuppgifter som den registrerade har begärt radering av sådana personuppgiftsansvariga av eventuella länkar till, eller kopiering eller replikering av, dessa personuppgifter, i den mån behandling inte krävs. En anställd hos AvenDATA GmbH kommer att ordna nödvändiga åtgärder i enskilda fall.

e) Rätt till begränsning av behandlingen

Varje registrerad ska ha den rätt som den europeiska lagstiftaren beviljat att av den registeransvarige få begränsning av behandlingen där något av följande gäller:Personuppgifternas riktighet ifrågasätts av den registrerade, under en period som gör det möjligt för den registeransvarige att verifiera riktigheten av personuppgifterna.Behandlingen är olaglig och den registrerade motsätter sig radering av personuppgifterna och begär istället begränsning av deras användning.
Den personuppgiftsansvarige behöver inte längre personuppgifterna för behandlingen, men de krävs av den registrerade för fastställande, utövande eller försvar av rättsliga anspråk.
Den registrerade har invänt mot behandling enligt artikel 21.1 i GDPR i avvaktan på verifiering av om den registeransvariges legitima skäl åsidosätter den registrerades.

Om ett av de ovan nämnda villkoren är uppfyllt och en registrerad vill begära begränsning av behandlingen av personuppgifter som lagras av AvenDATA GmbH, kan han eller hon när som helst kontakta valfri anställd hos den registeransvarige. Den anställde på AvenDATA GmbH kommer att ordna begränsningen av behandlingen.

f) Rätt till dataportabilitet

Varje registrerad person ska ha den rätt som den europeiska lagstiftaren beviljat att få de personuppgifter som rör honom eller henne, som lämnats till en registeransvarig, i ett strukturerat, allmänt använt och maskinläsbart format. Han eller hon ska ha rätt att överföra dessa uppgifter till en annan personuppgiftsansvarig utan hinder från den personuppgiftsansvarige till vilken personuppgifterna har lämnats, så länge behandlingen grundar sig på samtycke enligt artikel 6.1 a. GDPR eller punkt (a) i artikel 9.2 i GDPR, eller på ett kontrakt enligt punkt (b) i artikel 6.1 i GDPR, och behandlingen utförs på automatiserade sätt, så länge som behandlingen är inte nödvändig för att utföra en uppgift som utförs av allmänt intresse eller för utövandet av myndighetsutövning som tillkommer den registeransvarige.

Vid utövandet av sin rätt till dataportabilitet i enlighet med artikel 20.1 i GDPR ska den registrerade dessutom ha rätt att få personuppgifter överförda direkt från en personuppgiftsansvarig till en annan, där det är tekniskt möjligt och när det inte gör det. inverka negativt på andras rättigheter och friheter.

För att hävda rätten till dataportabilitet kan den registrerade när som helst kontakta alla anställda hos AvenDATA GmbH.

g) Rätt att invända

Each data subject shall have the right granted by the European legislator to object, on grounds relating to his or her particular situation, at any time, to processing of personal data concerning him or her, which is based on point (e) or (f) of Article 6(1) of the GDPR. This also applies to profiling based on these provisions.

The AvenDATA GmbH shall no longer process the personal data in the event of the objection, unless we can demonstrate compelling legitimate grounds for the processing which override the interests, rights and freedoms of the data subject, or for the establishment, exercise or defence of legal claims.

If the AvenDATA GmbH processes personal data for direct marketing purposes, the data subject shall have the right to object at any time to processing of personal data concerning him or her for such marketing. This applies to profiling to the extent that it is related to such direct marketing. If the data subject objects to the AvenDATA GmbH to the processing for direct marketing purposes, the AvenDATA GmbH will no longer process the personal data for these purposes.

In addition, the data subject has the right, on grounds relating to his or her particular situation, to object to processing of personal data concerning him or her by the AvenDATA GmbH for scientific or historical research purposes, or for statistical purposes pursuant to Article 89(1) of the GDPR, unless the processing is necessary for the performance of a task carried out for reasons of public interest.

In order to exercise the right to object, the data subject may contact any employee of the AvenDATA GmbH. In addition, the data subject is free in the context of the use of information society services, and notwithstanding Directive 2002/58/EC, to use his or her right to object by automated means using technical specifications.

h) Automatiserat individuellt beslutsfattande, inklusive profilering

Each data subject shall have the right granted by the European legislator not to be subject to a decision based solely on automated processing, including profiling, which produces legal effects concerning him or her, or similarly significantly affects him or her, as long as the decision (1) is not is necessary for entering into, or the performance of, a contract between the data subject and a data controller, or (2) is not authorised by Union or Member State law to which the controller is subject and which also lays down suitable measures to safeguard the data subject’s rights and freedoms and legitimate interests, or (3) is not based on the data subject’s explicit consent.

If the decision (1) is necessary for entering into, or the performance of, a contract between the data subject and a data controller, or (2) it is based on the data subject’s explicit consent, the AvenDATA GmbH shall implement suitable measures to safeguard the data subject’s rights and freedoms and legitimate interests, at least the right to obtain human intervention on the part of the controller, to express his or her point of view and contest the decision.

If the data subject wishes to exercise the rights concerning automated individual decision-making, he or she may, at any time, contact any employee of the AvenDATA GmbH.

i) Rätt att återkalla dataskyddssamtycke

Each data subject shall have the right granted by the European legislator to withdraw his or her consent to processing of his or her personal data at any time.

If the data subject wishes to exercise the right to withdraw the consent, he or she may, at any time, contact any employee of the AvenDATA GmbH.

8. Dataskydd för ansökningar och ansökningsförfaranden

The data controller shall collect and process the personal data of applicants for the purpose of the processing of the application procedure. The processing may also be carried out electronically. This is the case, in particular, if an applicant submits corresponding application documents by e-mail or by means of a web form on the website to the controller. If the data controller concludes an employment contract with an applicant, the submitted data will be stored for the purpose of processing the employment relationship in compliance with legal requirements. If no employment contract is concluded with the applicant by the controller, the application documents shall be automatically erased two months after notification of the refusal decision, provided that no other legitimate interests of the controller are opposed to the erasure. Other legitimate interest in this relation is, e.g. a burden of proof in a procedure under the General Equal Treatment Act (AGG).

9. Dataskyddsbestämmelser om applikation och användning av E-tracker och eXTReMe Tracking

On this website, the controller has integrated components of the enterprise Etracker and eXTReMe. Etracker and eXTReMe Tracking are Web analytics services. Web analytics is the collection, gathering and analysis of data about the behavior of visitors to websites. A web analysis service captures, among other things, data about from which website a person has arrived on another website (the so-called referrer), which sub-sites of the website were visited or how often and for what duration a sub-site was viewed. Web analytics are mainly used for the optimization of a website and in order to carry out a cost-benefit analysis of Internet advertising.

The operating company of Etracker is Etracker GmbH, Erste Brunnenstraße 1, 20459 Hamburg, Germany. The operating company of eXTReMe Tracking is eXTReMe digital, Herengracht 155, 1015 BH Amsterdam, The Nederlands.

Etracker and eXTReMe Tracking set a cookie on the information technology system of the data subject. The definition of cookies is explained above. With each call-up to one of the individual pages of this Internet site, which is operated by the controller and into which an Etracker and eXTReMe Tracking component was integrated, the Internet browser on the information technology system of the data subject is automatically prompted to transmit data for marketing and optimisation purposes to Etracker and eXTReMe Tracking through the Etracker- and eXTReMe Tracking- component. During the course of this technical procedure Etracker and eXTReMe Tracking receives data that is used to create pseudonymous user profiles. The user profiles created in such a way are used for the analysis of the behaviour of the data subject, which has accessed Internet page of the controller and are evaluated with the aim of improving and optimizing the website. The data collected through the Etracker and eXTReMe Tracking component is not used without first obtaining of a separate and explicit consent of the data subject to identify the data subject. This data is not merged with personal data or other data which contain the same pseudonym.

The data subject may, as stated above, at any time prevent the setting of cookies through our website by means of a corresponding adjustment of the Internet browser used and, permanently deny the setting of cookies. Such an adjustment to the Internet browser used would also prevent Etracker and eXTReMe Tracking from setting a cookie on the information technology system of the data subject. In addition, cookies already set by Etracker and eXTReMe Tracking may be deleted at any time via a Web browser or other software programs.

In addition, the data subject has the possibility of objecting to a collection of data relating to a use of this Internet site that are generated by the Etracker and eXTReMe Tracking cookie as well as the processing of these data by Etracker and eXTReMe Tracking with the chance to preclude such. For this purpose, the data subject must press the ‘cookie-set’ button under the link http://www.etracker.de/privacy, which sets an opt-out cookie and for eXTReMe Tracking please send an email to info@extremetracking.com as described under https://extremetracking.com/?policy. The opt-out cookie used for this purpose is placed on the information technology system used by the data subject. If the cookies are deleted from the system of the data subject, then the data subject must call up the link again and set a new opt-out cookie.

With the setting of the opt-out cookie, however, the possibility exists that the websites of the controller are not fully usable anymore by the data subject.

The applicable data protection provisions of Etracker may be accessed under https://www.etracker.com/de/datenschutz.html.
The applicable data protection provisions of eXTReMe Tracking may be accessed under https://extremetracking.com/?policy.

10. Sekretesspolicy angående användningen av Googles verktyg

a) Google Web Fonts

This page uses so-called web fonts provided by Google for the uniform display of fonts. When you call up a page, your browser loads the required web fonts into its browser cache in order to display texts and fonts correctly.

For this purpose, the browser you are using must connect to Google’s servers. This enables Google to know that your IP address has been used to access our website. The use of Google Web Fonts is in the interest of a uniform and appealing presentation of our online services. This constitutes a legitimate interest within the meaning of Art. 6 para. 1 lit. f GDPR.

If your browser does not support web fonts, a standard font will be used by your computer.

Further information on Google Web Fonts can be found at https://developers.google.com/fonts/faq and in Google’s privacy policy: https://www.google.com/policies/privacy/.

b) Google Maps

This page uses the Google Maps map service via an API. Provider is Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA.

To use the features of Google Maps, it is necessary to store your IP address. This information is usually transferred to a Google server in the USA and stored there. The provider of this site has no influence on this data transfer.

The use of Google Maps is in the interest of an appealing presentation of our online offers and an easy retrievability of the places indicated by us on the website. This constitutes a legitimate interest within the meaning of Art. 6 para. 1 lit. f GDPR.

You can find more information on the handling of user data in Google’s data protection declaration: https://www.google.de/intl/de/policies/privacy/.

c) Google AdWords / Omvandlingsspårning

We also use the online advertising program ”Google AdWords” as part of Google AdWords conversion tracking. Google Conversion Tracking is an analysis service provided by Google.

When you click on an ad placed by Google, a conversion tracking cookie is placed on your device. These cookies lose their validity after 30 days, do not contain any personal data and are therefore not used for personal identification.

If you visit certain pages on our website and the cookie has not expired, Google and we may recognize that you clicked on the ad and were directed to that page. Each Google AdWords customer receives a different cookie. As a result, there is no way that cookies can be tracked from AdWords customer websites. The information collected from the Conversion cookie is used to generate conversion statistics for AdWords customers who have opted for Conversion Tracking. This tells customers the total number of users who clicked on their ad and were directed to a page with a conversion tracking tag. However, you will not receive any information that personally identifies users. These purposes also include our legitimate interest in data processing. The legal basis for the use of Google AdWords/ Conversion Tracking is § 15 para. 3 TMG in conjunction with Art. 6 para. 1 lit. f GDPR.

If you do not wish to participate in tracking, you can object to this use by preventing the installation of cookies from the domain ”googleadservices.com” by setting your browser software accordingly (deactivation option). They will then not be included in the conversion tracking statistics. Further information and Google’s data protection declaration can be found at: http://www.google.com/policies/technologies/ads/, http://www.google.de/policies/privacy/.

d) Google AdSense

This website uses Google AdSense, a service for the integration of Google Inc. advertisements. (”Google”). Google AdSense uses ”cookies”, which are text files placed on your computer, to help the website analyze how users use the site. Google AdSense also uses so-called web beacons (invisible graphics). Through these web beacons, information such as visitor traffic on these pages can be evaluated.

The information generated by cookies and web beacons about the use of this website (including your IP address) and the delivery of advertising formats is transmitted to a Google server in the USA and stored there. This information can be passed on by Google to Google’s contractual partners. However, Google will not combine your IP address with other data stored by you.

You may refuse the use of cookies by selecting the appropriate settings on your browser, however please note that if you do this you may not be able to use the full functionality of this website. By using this website, you consent to the processing of data about you by Google in the manner and for the purposes set out above.

e) Google Remarketing

This website uses Google Remarketing, an advertising service of Google Inc. (”Google”). Third parties, including Google, place ads on websites on the Internet. Third parties, including Google, use cookies to serve ads based on a user’s previous visits to this website. Users may opt-out of Google’s use of cookies by visiting the Google Advertising Opt-out page at http://www.google.com/privacy_ads.html. Alternatively, users may opt out of the use of cookies by third parties by visiting the Network Advertising Initiative opt-out page at http://www.networkadvertising.org/managing/opt_out.asp.

11. Dataskyddsbestämmelser om tillämpningen och användningen av Google Analytics (med anonymiseringsfunktion)

On this website, the controller has integrated the component of Google Analytics (with the anonymizer function). Google Analytics is a web analytics service. Web analytics is the collection, gathering, and analysis of data about the behavior of visitors to websites. A web analysis service collects, inter alia, data about the website from which a person has come (the so-called referrer), which sub-pages were visited, or how often and for what duration a sub-page was viewed. Web analytics are mainly used for the optimization of a website and in order to carry out a cost-benefit analysis of Internet advertising.

The operator of the Google Analytics component is Google Inc., 1600 Amphitheatre Pkwy, Mountain View, CA 94043-1351, United States.

For the web analytics through Google Analytics the controller uses the application ”_gat. _anonymizeIp”. By means of this application the IP address of the Internet connection of the data subject is abridged by Google and anonymised when accessing our websites from a Member State of the European Union or another Contracting State to the Agreement on the European Economic Area.

The purpose of the Google Analytics component is to analyze the traffic on our website. Google uses the collected data and information, inter alia, to evaluate the use of our website and to provide online reports, which show the activities on our websites, and to provide other services concerning the use of our Internet site for us.

Google Analytics places a cookie on the information technology system of the data subject. The definition of cookies is explained above. With the setting of the cookie, Google is enabled to analyze the use of our website. With each call-up to one of the individual pages of this Internet site, which is operated by the controller and into which a Google Analytics component was integrated, the Internet browser on the information technology system of the data subject will automatically submit data through the Google Analytics component for the purpose of online advertising and the settlement of commissions to Google. During the course of this technical procedure, the enterprise Google gains knowledge of personal information, such as the IP address of the data subject, which serves Google, inter alia, to understand the origin of visitors and clicks, and subsequently create commission settlements.

The cookie is used to store personal information, such as the access time, the location from which the access was made, and the frequency of visits of our website by the data subject. With each visit to our Internet site, such personal data, including the IP address of the Internet access used by the data subject, will be transmitted to Google in the United States of America. These personal data are stored by Google in the United States of America. Google may pass these personal data collected through the technical procedure to third parties.

The data subject may, as stated above, prevent the setting of cookies through our website at any time by means of a corresponding adjustment of the web browser used and thus permanently deny the setting of cookies. Such an adjustment to the Internet browser used would also prevent Google Analytics from setting a cookie on the information technology system of the data subject. In addition, cookies already in use by Google Analytics may be deleted at any time via a web browser or other software programs.

In addition, the data subject has the possibility of objecting to a collection of data that are generated by Google Analytics, which is related to the use of this website, as well as the processing of this data by Google and the chance to preclude any such. For this purpose, the data subject must download a browser add-on under the link https://tools.google.com/dlpage/gaoptout and install it. This browser add-on tells Google Analytics through a JavaScript, that any data and information about the visits of Internet pages may not be transmitted to Google Analytics. The installation of the browser add-ons is considered an objection by Google. If the information technology system of the data subject is later deleted, formatted, or newly installed, then the data subject must reinstall the browser add-ons to disable Google Analytics. If the browser add-on was uninstalled by the data subject or any other person who is attributable to their sphere of competence, or is disabled, it is possible to execute the reinstallation or reactivation of the browser add-ons.

Further information and the applicable data protection provisions of Google may be retrieved under https://www.google.com/intl/en/policies/privacy/ and under http://www.google.com/analytics/terms/us.html. Google Analytics is further explained under the following Link https://www.google.com/analytics/.

12. Rättslig grund för behandlingen

Art. 6(1) lit. a GDPR serves as the legal basis for processing operations for which we obtain consent for a specific processing purpose. If the processing of personal data is necessary for the performance of a contract to which the data subject is party, as is the case, for example, when processing operations are necessary for the supply of goods or to provide any other service, the processing is based on Article 6(1) lit. b GDPR. The same applies to such processing operations which are necessary for carrying out pre-contractual measures, for example in the case of inquiries concerning our products or services. Is our company subject to a legal obligation by which processing of personal data is required, such as for the fulfillment of tax obligations, the processing is based on Art. 6(1) lit. c GDPR. In rare cases, the processing of personal data may be necessary to protect the vital interests of the data subject or of another natural person. This would be the case, for example, if a visitor were injured in our company and his name, age, health insurance data or other vital information would have to be passed on to a doctor, hospital or other third party. Then the processing would be based on Art. 6(1) lit. d GDPR. Finally, processing operations could be based on Article 6(1) lit. f GDPR. This legal basis is used for processing operations which are not covered by any of the abovementioned legal grounds, if processing is necessary for the purposes of the legitimate interests pursued by our company or by a third party, except where such interests are overridden by the interests or fundamental rights and freedoms of the data subject which require protection of personal data. Such processing operations are particularly permissible because they have been specifically mentioned by the European legislator. He considered that a legitimate interest could be assumed if the data subject is a client of the controller (Recital 47 Sentence 2 GDPR).

13. De legitima intressen som eftersträvas av den registeransvarige eller av en tredje part

Where the processing of personal data is based on Article 6(1) lit. f GDPR our legitimate interest is to carry out our business in favor of the well-being of all our employees and the shareholders.

14. Period under vilken personuppgifterna kommer att lagras

The criteria used to determine the period of storage of personal data is the respective statutory retention period. After expiration of that period, the corresponding data is routinely deleted, as long as it is no longer necessary for the fulfillment of the contract or the initiation of a contract.

15. Tillhandahållande av personuppgifter som ett lagstadgat eller avtalsmässigt krav-Krav som krävs för att ingå ett avtal; Skyldighet för den registrerade att tillhandahålla personuppgifterna; konsekvenser av underlåtenhet att tillhandahålla sådana uppgifter.

We clarify that the provision of personal data is partly required by law (e.g. tax regulations) or can also result from contractual provisions (e.g. information on the contractual partner). Sometimes it may be necessary to conclude a contract that the data subject provides us with personal data, which must subsequently be processed by us. The data subject is, for example, obliged to provide us with personal data when our company signs a contract with him or her. The non-provision of the personal data would have the consequence that the contract with the data subject could not be concluded. Before personal data is provided by the data subject, the data subject must contact any employee. The employee clarifies to the data subject whether the provision of the personal data is required by law or contract or is necessary for the conclusion of the contract, whether there is an obligation to provide the personal data and the consequences of non-provision of the personal data.

16. Förekomsten av automatiserat beslutsfattande

Som ett ansvarsfullt företag använder vi inte automatiskt beslutsfattande eller profilering.

Denna integritetspolicy har skapats av de externa dataskyddsombudens Denna integritetspolicy har skapats av de externa dataskyddsombudens sekretesspolicygenerator som utvecklades i samarbete med Media Law Lawyers från WBS-LAW.