Politik om beskyttelse af personlige oplysninger

Vi er meget glade for, at du har vist interesse for vores virksomhed. Databeskyttelse har særlig høj prioritet for ledelsen af AvenDATA GmbH. Brugen af internetsiderne i AvenDATA GmbH er mulig uden nogen indikation af personoplysninger; Men hvis en registreret ønsker at bruge særlige virksomhedstjenester via vores hjemmeside, kan behandling af personoplysninger blive nødvendig. Hvis behandlingen af personoplysninger er nødvendig, og der ikke er noget lovmæssigt grundlag for en sådan behandling, indhenter vi generelt samtykke fra den registrerede.

Behandlingen af personoplysninger, såsom navn, adresse, e-mailadresse eller telefonnummer på en registreret, skal altid være i overensstemmelse med den generelle databeskyttelsesforordning (GDPR) og i overensstemmelse med de landespecifikke databeskyttelsesbestemmelser, der gælder for AvenDATA GmbH. Ved at anvende denne databeskyttelseserklæring vil vores virksomhed gerne informere offentligheden om arten, omfanget af og formålet med de personoplysninger, vi indsamler, bruger og behandler. Desuden informeres de registrerede gennem denne databeskyttelseserklæring om de rettigheder, de har ret til.

Som dataansvarlig har AvenDATA GmbH implementeret adskillige tekniske og organisatoriske foranstaltninger for at sikre den mest komplette beskyttelse af personoplysninger, der behandles via dette websted. Internetbaserede dataoverførsler kan dog i princippet have sikkerhedshuller, så absolut beskyttelse kan ikke garanteres. Af denne grund er enhver registreret fri til at overføre personoplysninger til os på alternative måder, f.eks. Telefonisk.

1. Definitioner

Databeskyttelseserklæringen fra AvenDATA GmbH er baseret på de udtryk, som den europæiske lovgiver bruger til vedtagelse af den generelle forordning om databeskyttelse (GDPR). Vores databeskyttelseserklæring skal være læselig og forståelig for offentligheden samt vores kunder og forretningspartnere. For at sikre dette vil vi først forklare den anvendte terminologi.
I denne databeskyttelseserklæring bruger vi bl.a. følgende udtryk:

a) Personoplysninger

Personoplysninger betyder alle oplysninger, der vedrører en identificeret eller identificerbar fysisk person (“den registrerede”). En identificerbar fysisk person kan identificeres, direkte eller indirekte, navnlig ved henvisning til en identifikator såsom et navn, et identifikationsnummer, lokaliseringsdata, en onlineidentifikator eller til en eller flere faktorer, der er specifikke for den pågældende fysiske persons fysiske, fysiologiske, genetiske, psykiske, økonomiske, kulturelle eller sociale identitet.

b) Den registrerede

Den registrerede er enhver identificeret eller identificerbar fysisk person, hvis personoplysninger behandles af den dataansvarlige, der er ansvarlig for behandlingen.

c) Forarbejdning

Behandling er enhver operation eller række af operationer, der udføres på personoplysninger eller sæt af personoplysninger, uanset om det sker ved hjælp af automatiserede midler eller ej, såsom indsamling, registrering, organisering, strukturering, opbevaring, tilpasning eller ændring, gensøgning, søgning, brug, videregivelse ved transmission, formidling eller på anden måde tilgængeliggørelse, tilpasning eller kombination, begrænsning, sletning eller tilintetgørelse.

d) Begrænsning af behandling

Begrænsning af behandling er mærkning af lagrede personoplysninger med det formål at begrænse deres behandling i fremtiden.

e) Profilering

Profilering betyder enhver form for automatiseret behandling af personoplysninger, der består i brug af personoplysninger til at evaluere visse personlige aspekter vedrørende en fysisk person, især for at analysere eller forudsige aspekter vedrørende den fysiske persons præstationer på arbejdspladsen, økonomiske situation, helbred, personlige præferencer, interesser, pålidelighed, adfærd, placering eller bevægelser.

f) Pseudonymisering

Pseudonymisation is the processing of personal data in such a manner that the personal data can no longer be attributed to a specific data subject without the use of additional information, provided that such additional information is kept separately and is subject to technical and organisational measures to ensure that the personal data are not attributed to an identified or identifiable natural person.

g) Dataansvarlig eller dataansvarlig, der er ansvarlig for behandlingen

Den dataansvarlige eller dataansvarlige, der er ansvarlig for behandlingen, er den fysiske eller juridiske person, offentlige myndighed, agentur eller andet organ, der alene eller sammen med andre afgør, til hvilke formål og med hvilke foranstaltninger der skal behandles personoplysninger hvis formålene med og midlet til en sådan behandling er fastlagt i EU-retten eller medlemsstaternes nationale ret, kan den dataansvarlige eller de specifikke kriterier for udpegelse heraf fastsættes i EU-retten eller medlemsstaternes nationale ret.

h) Processor

En databehandler er en fysisk eller juridisk person, en offentlig myndighed, en myndighed eller et andet organ, der behandler personoplysninger på vegne af den dataansvarlige.

i) Modtager

Modtageren er en fysisk eller juridisk person, en offentlig myndighed, en myndighed eller et andet organ, som personoplysningerne videregives til, uanset om de er en tredjepart eller ej. Offentlige myndigheder, der kan modtage personoplysninger i forbindelse med en bestemt undersøgelse i henhold til EU-retten eller medlemsstaternes nationale ret, betragtes dog ikke som modtagere; disse offentlige myndigheders behandling af disse oplysninger skal overholde de gældende databeskyttelsesregler i henhold til formålene af behandlingen.

j) Tredjepart

En tredjepart er en fysisk eller juridisk person, offentlig myndighed, agentur eller organ bortset fra den registrerede, dataansvarlige, databehandler og personer, der under direkte myndighed af controlleren eller databehandleren erautoriseret til at behandle personoplysninger med samtykke.
Samtykke fra den registrerede er enhver frit givet, specifik, informeret og utvetydig tilkendegivelse af den registreredes ønsker, hvorved han eller hun ved en erklæring eller ved klar bekræftende handling tilkendegiver samtykke til behandling af personoplysninger, der vedrører ham eller hende.

2. Navn og adresse på den dataansvarlige

Dataansvarlig med henblik på den generelle forordning om databeskyttelse (GDPR), andre databeskyttelseslove, der gælder i EU-medlemsstater og andre bestemmelser vedrørende databeskyttelse, er:

3. Cookies

Internetsiderne i AvenDATA GmbH bruger cookies. Cookies er tekstfiler, der gemmes i et computersystem via en internetbrowser.
Mange internetsider og servere bruger cookies. Mange cookies indeholder et såkaldt cookie-id. Et cookie-id er en unik identifikator for cookien. Den består af en tegnstreng, hvorigennem internetsider og servere kan tildeles den specifikke internetbrowser, hvor cookien blev gemt. Dette gør det muligt for besøgte internetsider og servere at differentiere den registreredes individuelle browser fra andre internetbrowsere, der indeholder andre cookies. En bestemt internetbrowser kan genkendes og identificeres ved hjælp af det unikke cookie-id.
Ved hjælp af cookies kan AvenDATA GmbH give brugerne af dette websted mere brugervenlige tjenester, som ikke ville være mulige uden cookieindstillingen.
Ved hjælp af en cookie kan oplysningerne og tilbuddene på vores hjemmeside optimeres med brugeren i tankerne. Cookies giver os, som tidligere nævnt, mulighed for at genkende vores webstedsbrugere. Formålet med denne anerkendelse er at gøre det lettere for brugerne at bruge vores hjemmeside. Den hjemmesidebruger, der anvender cookies, behøver f.eks. ikke at indtaste adgangsdata, hver gang hjemmesiden tilgås, fordi denne overtages af hjemmesiden, og cookien gemmes således på brugerens computersystem.
Den registrerede kan til enhver tid forhindre indstilling af cookies via vores hjemmeside gennem en tilsvarende indstilling af den anvendte internetbrowser og kan således permanent nægte indstillingen af cookies. Desuden kan allerede indstillede cookies til enhver tid slettes via en internetbrowser eller andre softwareprogrammer. Dette er muligt i alle populære internetbrowsere. Hvis den registrerede deaktiverer indstillingen af cookies i den anvendte internetbrowser, kan ikke alle funktioner på vores websted være helt anvendelige.

4. Indsamling af generelle data og oplysninger

Webstedet for AvenDATA GmbH indsamler en række generelle data og oplysninger, når en registreret eller et automatiseret system kalder hjemmesiden op. Disse generelle data og oplysninger gemmes i serverlogfilerne. Indsamlet kan være (1) de anvendte browsertyper og -versioner, (2) det operativsystem, der anvendes af adgangssystemet, (3) det websted, hvorfra et adgangssystem når vores websted (såkaldte henviser), (4) underwebstederne, (5) dato og tidspunkt for adgang til webstedet, (6) en internetprotokoladresse (IP-adresse), (7) internetudbyderen af adgangssystemet, og (8) andre lignende data og oplysninger, der kan bruges i tilfælde af angreb på vores informationsteknologisystemer.
Ved brug af disse generelle data og oplysninger drager AvenDATA GmbH ingen konklusioner om den registrerede. Disse oplysninger er snarere nødvendige for at (1) levere indholdet af vores websted korrekt, (2) optimere indholdet af vores websted såvel som dets reklame, (3) sikre den langsigtede levedygtighed af vores informationsteknologisystemer og webstedsteknologi og (4) give de retshåndhævende myndigheder de oplysninger, der er nødvendige for strafferetlig forfølgelse i tilfælde af et cyberangreb. Derfor analysererAvenDATA GmbH anonymt indsamlede data og oplysninger statistisk med det formål at øge vores virksomheds databeskyttelse og datasikkerhed og sikre et optimalt beskyttelsesniveau for de personoplysninger, vi behandler. De anonyme data i serverlogfilerne gemmes adskilt fra alle personlige data, der leveres af en registreret.

5. Kontaktmulighed via hjemmesiden

Webstedet for AvenDATA GmbH indeholder oplysninger, der muliggør en hurtig elektronisk kontakt med vores virksomhed samt direkte kommunikation med os, som også omfatter en generel adresse på den såkaldte elektroniske post (e-mailadresse). Hvis en registreret kontakter den dataansvarlige via e-mail eller via en kontaktformular, gemmes de personoplysninger, der overføres af den registrerede, automatisk. Sådanne personoplysninger, der overføres frivilligt af en registreret til den dataansvarlige, gemmes med det formål at behandle eller kontakte den registrerede. Der er ingen overførsel af disse personoplysninger til tredjepart.

6. Rutinemæssig sletning og blokering afof-personoplysninger

Den dataansvarlige må kun behandle og opbevare den registreredes personoplysninger i den periode, der er nødvendig for at nå formålet med opbevaringen, eller i det omfang dette er givet af den europæiske lovgiver eller andre lovgivere i love eller bestemmelser, som den dataansvarlige er underlagt.
Hvis opbevaringsformålet ikke er relevant, eller hvis en opbevaringsperiode, der er foreskrevet af den europæiske lovgiver eller en anden kompetent lovgiver, udløber, blokeres eller slettes personoplysningerne rutinemæssigt i henhold til lovkrav.

7. Den registreredes rettigheder

a) Ret til bekræftelse

Hver registreret har ret givet af den europæiske lovgiver til at få fra den registeransvarlige bekræftelse på, om personoplysninger om ham eller hende behandles eller ej. Hvis en registreret ønsker at benytte sig af denne ret til bekræftelse, kan han eller hun til enhver tid kontakte enhver medarbejder hos den dataansvarlige.

b) Højre of-adgang

Hver registreret har ret givet af den europæiske lovgiver til at få fra den registeransvarlige gratis oplysninger om hans eller hendes personlige data, der er gemt til enhver tid, og en kopi af disse oplysninger. Desuden giver de europæiske direktiver og forordninger den registrerede adgang til følgende oplysninger:
Formålet med behandlingen.
De pågældende kategorier af personoplysninger.
de modtagere eller kategorier af modtagere, som personoplysningerne er blevet eller vil blive videregivet til, navnlig modtagere i tredjelande eller internationale organisationer; om muligt den forventede periode, hvori personoplysningerne vil blive opbevaret, eller, hvis det ikke er muligt, de kriterier, der anvendes til at fastsætte denne periode; eksistensen af retten til at anmode den registeransvarlige om berigtigelse eller sletning af personoplysninger eller begrænsning af behandling af personoplysninger om den registrerede eller at gøre indsigelse mod en sådan behandling.
Eksistensen af retten til at klage over en tilsynsmyndighed; hvis personoplysningerne ikke indsamles fra den registrerede, alle tilgængelige oplysninger om deres kilde.
Eksistensen af automatiseret beslutningstagning, herunder profilering, som omhandlet i artikel 22, stk. 1 og 4, i GDPR og, i det mindste i disse tilfælde, meningsfuld information om den involverede logik samt betydningen og de forventede konsekvenser af en sådan behandling for den registrerede.

Desuden har den registrerede ret til at få oplysninger om, hvorvidt personoplysninger overføres til et tredjeland eller en international organisation. Hvis dette er tilfældet, har den registrerede ret til at blive underrettet om de fornødne garantier i forbindelse med videregivelsen.

Hvis en registreret ønsker at benytte sig af denne ret til indsigt, kan han eller hun til enhver tid kontakte enhver medarbejder hos den dataansvarlige.

c) Ret til berigtigelse

Hver registreret har ret givet af den europæiske lovgiver til at få fra den registeransvarlige uden unødig forsinkelse berigtigelse af unøjagtige personoplysninger om ham eller hende. Under hensyntagen til formålene med behandlingen har den registrerede ret til at få ufuldstændige personoplysninger udfyldt, herunder afgive en supplerende erklæring.
Hvis en registreret ønsker at udøve denne ret til berigtigelse, kan han eller hun til enhver tid kontakte enhver medarbejder hos den dataansvarlige.

d) Ret til sletning (Ret til at blive glemt)

Hver registreret har den ret, som den europæiske lovgiver har givet, til at få slettet personoplysninger om ham eller hende fra den registeransvarlige uden unødig forsinkelse, og den dataansvarlige har pligt til at slette personoplysninger uden unødig forsinkelse, hvor en af følgende grunde gør sig 30, så længe behandlingen ikke er nødvendig:
Personoplysningerne er ikke længere nødvendige til de formål, hvortil de blev indsamlet eller på anden måde behandlet.
Den registrerede trækker sit samtykke, som behandlingen er baseret på, tilbage i henhold til artikel 6, stk. 1, litra a), i GDPR eller artikel 9, stk. 2, litra a), i GDPR, og hvor der ikke er noget andet retsgrundlag for behandlingen.
Den registrerede gør indsigelse mod behandlingen i henhold til artikel 21, stk. 1, i GDPR, og der er ingen tvingende legitime grunde til behandlingen, eller den registrerede gør indsigelse mod behandlingen i henhold til artikel 21, stk. 2, i GDPR.
Personoplysningerne er blevet behandlet ulovligt.
Personoplysningerne skal slettes for at overholde en retlig forpligtelse i EU-retten eller medlemsstaternes nationale ret, som den dataansvarlige er underlagt.
Personoplysningerne er indsamlet vedrørende udbuddet af informationssamfundstjenester som omhandlet i artikel 8, stk. 1, i GDPR.

Hvis en af de ovennævnte grunde gør sig nævnte, og en registreret ønsker at anmode om sletning af personoplysninger, der er gemt af AvenDATA GmbH, kan han eller hun til enhver tid kontakte enhver medarbejder hos den dataansvarlige. En medarbejder hos AvenDATA GmbH skal straks sikre, at sletningsanmodningen straks efterkommes.

Hvis den dataansvarlige har offentliggjort personoplysninger og i henhold til artikel 17, stk. 1, er forpligtet til at slette personoplysningerne, træffer den dataansvarlige under hensyntagen til den tilgængelige teknologi og omkostningerne ved gennemførelsen rimelige foranstaltninger, herunder tekniske foranstaltninger, til at underrette andre dataansvarlige, der behandler personoplysningerne, om, at den registrerede har anmodet om, at sådanne dataansvarlige sletter eventuelle links til eller kopi eller replikering af disse personoplysninger, for så vidt som behandling ikke er påkrævet. En medarbejder hos AvenDATA GmbH vil arrangere de nødvendige foranstaltninger i individuelle tilfælde.

e) Ret til behandlingsbegrænsning

Hver registreret har den ret, som den europæiske lovgiver har givet, til fra den registeransvarlige at opnå begrænsning af behandlingen, hvor et af følgende gælder:Nøjagtigheden af personoplysningerne bestrides af den registrerede i en periode, der gør det muligt for den registeransvarlige at kontrollere nøjagtigheden af personoplysningerne.
Behandlingen er ulovlig, og den registrerede modsætter sig sletning af personoplysningerne og anmoder i stedet om begrænsning af deres anvendelse.
Den dataansvarlige har ikke længere brug for personoplysningerne til behandlingen, men de kræves af den registrerede til etablering, udøvelse eller forsvar af juridiske krav.
Den registrerede har gjort indsigelse mod behandling i henhold til artikel 21, stk. 1, i GDPR i afventning af verifikationen af, om den dataansvarliges legitime grunde tilsidesætter den registreredes.

Hvis en af de ovennævnte betingelser er opfyldt, og en registreret ønsker at anmode om begrænsning af behandlingen af personoplysninger, der er gemt af AvenDATA GmbH, kan han eller hun til enhver tid kontakte enhver medarbejder hos den dataansvarlige. Medarbejderen hos AvenDATA GmbH vil arrangere begrænsningen af behandlingen.

f) Ret til dataportabilitet

Hver registreret har den ret, som den europæiske lovgiver har givet, til at modtage de personoplysninger om ham eller hende, som blev leveret til en controller, i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format. Han eller hun har ret til at overføre disse data til en anden dataansvarlig uden hindring fra den dataansvarlige, som personoplysningerne er blevet leveret til, så længe behandlingen er baseret på samtykke i henhold til artikel 6, stk. 1, litra a), i GDPR eller artikel 9, stk. 2, litra a), i GDPR, eller på en kontrakt i henhold til artikel 6, stk. 1, litra b), i GDPR, og behandlingen udføres automatisk, så længe behandlingen ikke er nødvendig for udførelsen af en opgave, der udføres i offentlighedens interesse, eller udøvelsen af offentlig myndighed, der er tillagt den dataansvarlige.

Ved udøvelsen af sin ret til dataportabilitet i henhold til artikel 20, stk. 1, i GDPR har den registrerede desuden ret til at få personoplysninger overført direkte fra en dataansvarlig til en anden, hvor det er teknisk muligt, og når det ikke påvirker andres rettigheder og friheder negativt.

For at hævde retten til dataportabilitet kan den registrerede til enhver tid kontakte enhver medarbejder hos AvenDATA GmbH.

g) Ret til indsigelse

Hver registreret har ret til af den europæiske lovgiver til enhver tid af grunde, der vedrører hans eller hendes særlige situation, at gøre indsigelse mod behandlingen af personoplysninger om ham eller hende, som er baseret på artikel 6, stk. 1, litra e) eller f), i GDPR. Dette gælder også for profilering baseret på disse bestemmelser.

AvenDATA GmbH behandler ikke længere personoplysningerne i tilfælde af indsigelsen, medmindre vi kan påvise tvingende legitime grunde til behandlingen, der tilsidesætter den registreredes interesser, rettigheder og friheder eller til etablering, udøvelse eller forsvar af juridiske krav.

Hvis AvenDATA GmbH behandler personoplysninger til direkte markedsføringsformål, har den registrerede til enhver tid ret til at gøre indsigelse mod behandlingen af personoplysninger om ham eller hende til sådan markedsføring. Dette gælder for profilering i det omfang, det er relateret til sådan direkte markedsføring. Hvis den registrerede gør indsigelse mod AvenDATA GmbH-behandlingen til direkte markedsføringsformål, behandlerAvenDATA GmbH ikke længere personoplysningerne til disse formål.

Derudover har den registrerede ret til af grunde, der vedrører hans eller hendes særlige situation, at gøre indsigelse mod AvenDATAGmbH’s behandling af personoplysninger om ham eller hende til videnskabelige eller historiske forskningsformål eller statistiske formål i henhold til artikel 89, stk. 1, i GDPR, medmindre behandlingen er nødvendig for udførelsen af en opgave, der udføres af hensyn til offentlighedens interesse.

For at udøve retten til indsigelse kan den registrerede kontakte enhver medarbejder hos AvenDATA GmbH. Desuden står det den registrerede frit for i forbindelse med brugen af informationssamfundstjenester og uanset direktiv 2002/58/EF at gøre brug af sin ret til at gøre indsigelse automatisk ved hjælp af tekniske specifikationer.

h) Automatiseret individuel beslutningstagning, herunder profilering

Hver registreret har den ret, som den europæiske lovgiver har givet, til ikke at være genstand for en afgørelse, der udelukkende er baseret på automatiseret behandling, herunder profilering, som har retsvirkninger for ham eller hende eller på lignende måde påvirker ham eller hende væsentligt, så længe afgørelsen (1) ikke er nødvendig for at indgå eller udføre, en kontrakt mellem den registrerede og en dataansvarlig eller (2) ikke er tilladt i henhold til EU-retten eller medlemsstaternes nationale ret, som den dataansvarlige er underlagt, og som også fastsætter passende foranstaltninger til beskyttelse af den registreredes rettigheder og frihedsrettigheder og legitime interesser, eller (3) ikke er baseret på den registreredes udtrykkelige samtykke.

Hvis beslutningen (1) er nødvendig for at indgå eller udføre en kontrakt mellem den registrerede og en dataansvarlig, eller (2) den er baseret på den registreredes udtrykkelige samtykke, skal AvenDATA GmbH gennemføre passende foranstaltninger til at beskytte den registreredes rettigheder og friheder og legitime interesser, i det mindste retten til at opnå menneskelig indgriben fra den dataansvarliges side, at give udtryk for sine synspunkter og anfægte afgørelsen.

Hvis den registrerede ønsker at udøve rettighederne vedrørende automatiseret individuel beslutningstagning, kan han eller hun til enhver tid kontakte enhver medarbejder hos AvenDATA GmbH.

i) Ret til at trække samtykke til databeskyttelse tilbage

Hver registreret har den ret, som den europæiske lovgiver har givet, til at trække sit samtykke til behandling af hans eller hendes personoplysninger tilbage til enhver tid.

Hvis den registrerede ønsker at udøve retten til at trække samtykket tilbage, kan han eller hun til enhver tid kontakte enhver medarbejder hos AvenDATA GmbH.

8. Databeskyttelse i forbindelse med ansøgninger og ansøgningsprocedurer

Den dataansvarlige indsamler og behandler personoplysninger om ansøgere til behandling af ansøgningsproceduren. Behandlingen kan også foretages elektronisk. Dette er navnlig tilfældet, hvis en ansøger indsender tilsvarende ansøgningsdokumenter via e-mail eller via en webformular på webstedet til den registeransvarlige. Hvis den dataansvarlige indgår en ansættelseskontrakt med en ansøger, vil de indsendte data blive opbevaret for at behandle ansættelsesforholdet i overensstemmelse med lovkrav. Hvis den dataansvarlige ikke har indgået en ansættelseskontrakt med ansøgeren, slettes ansøgningsdokumenterne automatisk to måneder efter meddelelsen af afgørelsen om afslag, forudsat at ingen andre legitime interesser hos den dataansvarlige står i vejen for sletningen. En anden legitim interesse i denne relation er f.eks. en bevisbyrde i en procedure efter den generelle ligebehandlingslov (AGG).

9. Databeskyttelsesbestemmelser om applikationen og brug ofE-tracker andeXTReMe Tracking

Databeskyttelsesbestemmelser om applikationen og brug ofE-tracker andeXTReMe Tracking På dette websted har controlleren integrerede komponenter fra virksomheden Etracker ogeXTReMe. Etracker ogeXTReMe Tracking er webanalysetjenester. Webanalyse er indsamling, indsamling og analyse af data om adfærd hos besøgende på websteder. En webanalysetjeneste indsamler bl.a. data om, fra hvilket websted en person er ankommet til et andet websted (den såkaldte henviser), hvilke underwebsteder af webstedet der blev besøgt, eller hvor ofte og i hvilket varighed et underwebsted blev set. Webanalyse bruges til optimering af et websted og til at foretage en cost-benefit-analyse af internetannoncering. Driftsselskabet forE-trackererE-trackerGmbH, ErsteBrunnenstraße 1, 20459 Hamburg, Tyskland. Driftsselskabet for eXTReMe Tracking er eXTReMe digital, Herengracht 155, 1015 BH Amsterdam, Holland. E-trackerog eXTReMe Tracking sætter en cookie på den registreredes informationsteknologisystem. Definitionen af cookies er forklaret ovenfor. Ved hver opkald til en af de enkelte sider på dette websted, som betjenes af controlleren, og hvori enE-tracker- og eXTReMe Tracking-komponent blev integreret, bliver internetbrowseren på den registreredes informationsteknologisystem automatisk bedt om at overføre data til markedsførings- og optimeringsformål tilE-trackerog eXTReMe Sporing gennemE-tracker- og eXTReMe Tracking-komponenten. I løbet af denne tekniske procedure modtager E-trackerog eXTReMe Tracking data, der bruges til at oprette pseudonyme brugerprofiler. Brugerprofilerne, der er oprettet på en sådan måde, bruges til analyse af den registreredes adfærd , som har fået adgang til controllerens internetside og evalueres for at forbedre og optimere hjemmesiden. De data, der indsamles viaE-tracker- og eXTReMe Tracking-komponenterne, bruges ikke uden først at indhente den registreredes separate og udtrykkelige samtykke til at identificere den registrerede. Disse data flettes ikke sammen med personoplysninger eller andre data, der indeholder det samme pseudonym. Den registrerede kan, som nævnt ovenfor, til enhver tid forhindre indstilling af cookies via vores hjemmeside ved at anvende en tilsvarende justering af den anvendte internetbrowser og permanent nægte indstillingen af cookies. En sådan justering af den anvendte internetbrowser ville også forhindreE-trackerog eXTReMe Tracking i at indstille en cookie på den registreredes informationsteknologisystem. Derudover kan cookies, der allerede er indstillet afE-tracker, og eXTReMe Tracking slettes når som helst via en webbrowser eller andre softwareprogrammer. Derudover har den registrerede mulighed for at gøre indsigelse mod en indsamling af data vedrørende en brug af dette websted, der genereres afE-trackerog eXTReMetracking cookie samt behandling af disse data afE-trackerog eXTReMe Tracking med chancen for at udelukke sådanne. Til dette formål skal den registrerede trykke på knappen ‘cookie-set’ under linket http://www.etracker.de/privacy, som indstiller en opt-out-cookie, og for eXTReMe Tracking bedes du sende en e-mail til info@extremetracking.com som beskrevet under https://extremetracking.com/?politik. Opt-out-cookien, der bruges til dette formål, placeres på det informationsteknologisystem, der bruges af den registrerede. Hvis cookies slettes fra den registreredes system, skal den registrerede hente linket igen og indstille en ny opt-out-cookie. Med indstillingen af opt-out-cookien er der imidlertid mulighed for, at den dataansvarliges websteder ikke længere er fuldt anvendelige af den registrerede. De gældende databeskyttelsesbestemmelser iE-trackerkan tilgås under https://www.etracker.com/de/datenschutz.html. De gældende databeskyttelsesbestemmelser i eXTReMe Tracking kan tilgås under https://extremetracking.com/?policy.

10. Privatlivspolitik vedrørende brugen af Google-værktøjer

a) Google Web Fonts

Denne side bruger såkaldte webskrifttyper leveret af Google til ensartet visning af skrifttyper. Når du åbner en side, indlæser din browser de nødvendige webskrifttyper i browserens cache for at vise tekster og skrifttyper korrekt.

Til dette formål skal den browser, du bruger, oprette forbindelse til Googles servere. Dette gør det muligt for Google at vide, at din IP-adresse er blevet brugt til at få adgang til vores websted. Brugen af Google Web Fonts er af hensyn til en ensartet og tiltalende præsentation af vores onlinetjenester. Dette udgør en legitim interest i henhold til artikel 6, stk. 1, litra f i GDPR.

Hvis din browser ikke understøtter webskrifttyper, bruges en standardskrifttype af din computer.

Yderligere oplysninger om Google Web Fonts kan findes på https://developers.google.com/fonts/faq og i Googles privatlivspolitik: https://www.google.com/policies/privacy/.

b) Google Maps

Denne side bruger Google Maps-korttjenesten via en API. Udbyderen er Google Inc., 1600 AmphitheatreParkway, Mountain View, CA 94043, USA. For at bruge funktionerne i Google Maps er det nødvendigt at gemme din IP-adresse. Disse oplysninger overføres normalt til en Google-server i USA og gemmes der. Udbyderen af dette websted påvirker ikke denne dataoverførsel.

Brugen af Google Maps er af hensyn til en tiltalende præsentation af vores online tilbud og en nem hentning af de steder, vi har angivet på hjemmesiden. Dette udgør en legitim interesse i henhold til artikel 6, stk. 1, litra f i GDPR.

Du kan finde flere oplysninger om håndteringen af brugerdata i Googles databeskyttelseserklæring:https://www.google.de/intl/de/policies/privacy/.

c) Google AdWords / Konverteringssporing

Vi bruger også online annonceringsprogrammet “Google AdWords” som en del af Google AdWords konverteringssporing. Google Conversion Tracking er en analysetjeneste, der leveres af Google.

Når du klikker på en annonce, der er placeret af Google, placeres en konverteringssporingscookie på din enhed. Disse cookies mister deres gyldighed efter 30 dage, indeholder ingen personoplysninger og bruges derfor ikke til personlig identifikation.

Hvis du besøger visse sider på vores websted, og cookien ikke er udløbet, kan Google og vi genkende , at du klikkede på annoncen og blev dirigeret til den pågældende side. Hver Google AdWords-kunde modtager en anden cookie. Som følge heraf er der ingen måde, hvorpå cookies kan spores fra AdWords-kundewebsteder. De oplysninger, der indsamles fra konverteringscookien, bruges til at generere konverteringsstatistikker for AdWords-kunder, der har valgt konverteringssporing. Dette fortæller kunderne det samlede antal brugere, der har klikket på deres annonce og er blevet dirigeret til en side med et konverteringssporingstag. Du vil dog ikke modtage nogen oplysninger, der personligt identificerer brugere. Disse formål omfatter også vores legitime interesse i databehandling. Retsgrundlaget for brugen af Google AdWords/Conversion Tracking er § 15, stk. 3, i TMG sammenholdt med art. 6, stk. 1, litra f i GDPR.

Hvis du ikke ønsker at deltage i sporing, kan du gøre indsigelse mod denne brug ved at forhindre installation af cookies fra domænet “googleadservices.com” ved at indstille din browsersoftware i overensstemmelse hermed (deaktiveringsmulighed). De vil derefter ikke blive medtaget i konverteringssporingsstatistikken. Yderligere oplysninger og Googles databeskyttelseserklæring kan findes på: http://www.google.com/policies/technologies/ads/& http://www.google.de/policies/privacy/

d) Google AdSense

Dette websted bruger Google AdSense, en tjeneste til integration af Google Inc.-annoncer (“Google”). Google AdSense bruger “cookies”, som er tekstfiler, der placeres på din computer, til at hjælpe webstedet med at analysere, hvordan brugerne bruger webstedet. Google AdSense bruger også såkaldte web beacons (usynlig grafik). Gennem disse web beacons kan oplysninger såsom besøgendes trafik på disse sider evalueres.

De oplysninger, der genereres af cookies og webbeacons om brugen af dette websted (herunder din IP-adresse) og leveringen af reklameformater, overføres til en Google-server i USA og gemmes der. Disse oplysninger kan videregives af Google til Googles kontraktpartnere. Google kombinerer dog ikke din IP-adresse med andre data, der er gemt af dig.

Du kan afvise brugen af cookies ved at vælge de relevante indstillinger i din browser, men vær opmærksom på, at hvis du gør dette, kan du muligvis ikke bruge den fulde funktionalitet på dette websted. Ved at bruge dette websted accepterer du, at Google behandler data om dig på den måde og til de formål, der er angivet ovenfor.

e) Google Remarketing

Dette websted bruger Google Remarketing, en annonceringstjeneste fra Google Inc. (“Google”). Tredjeparter, herunder Google, placerer annoncer på websteder på internettet. Tredjeparter, herunder Google, bruger cookies til at vise annoncer baseret på en brugers tidligere besøg på dette websted. Brugere kan fravælge Googles brug af cookies ved at besøge Google AdvertisingOpt-out-siden på http://www.google.com/privacy_ads.html. Alternativt kan brugerne fravælge tredjeparters brug af cookies ved at besøge networkadvertising initiativets fravalgsside på http://www.networkadvertising.org/managing/opt_out.asp.

11. Databeskyttelsesbestemmelser om anvendelse og brug af Google Analytics (med anonymiseringsfunktion)

På dette websted har controlleren integreret komponenten i Google Analytics (med anonymiseringsfunktionen). Google Analytics er en webanalysetjeneste. Webanalyse er indsamling, indsamling og analyse af data om adfærdhos besøgende på websteder. En webanalysetjeneste indsamler bl.a. oplysninger om det websted, hvorfra en person er kommet (den såkaldte henviser), hvilke undersider der blev besøgt, eller hvor ofte og i hvilket varighed en underside blev set. Webanalyse bruges til optimering af et websted og til at foretage en cost-benefit-analyse af internetannoncering.
Operatøren af Google Analytics-komponenten er Google Inc., 1600 AmphitheatrePkwy, Mountain View, CA 94043-1351, USA. Til webanalyse via Google Analytics bruger controlleren applikationen “_gat. _anonymiserIp.” Ved hjælp af denne applikation forkortes IP-adressen på den registreredes internetforbindelse af Google og anonymiseres, når du får adgang til vores websteder fra en medlemsstat i Den Europæiske Union eller en anden kontraherende stat til aftalen om Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde.
Formålet med Google Analytics-komponenten er at analysere trafikken på vores hjemmeside. Google bruger bl.a. de indsamlede data og oplysninger til at evaluere brugen af vores websted og til at levere onlinerapporter, der viser aktiviteterne på vores websteder, og til at levere andre tjenester vedrørende brugen af vores websted til os.
Google Analytics placerer en cookie på den registreredes informationsteknologisystem. Definitionen af cookies er forklaret ovenfor. Med indstillingen af cookien er Google i stand til at analysere brugen af vores hjemmeside. Ved hver opkald til en af de enkelte sider på dette websted, som drives af controlleren, og hvori en Google Analytics-komponent blev integreret, vil internetbrowseren på den registreredes informationsteknologisystem automatisk indsende data via Google Analytics-komponenten til onlineannoncering og afvikling af provisioner til Google. I løbet af denne tekniske procedure får virksomheden Google kendskab til personlige oplysninger, såsom den registreredes IP-adresse, som bl.a. tjener Google til at forstå oprindelsen af besøgende og klik og efterfølgende oprette kommissionsforlig.
Cookien bruges til at gemme personlige oplysninger, såsom adgangstiden, det sted, hvorfra adgangen blev foretaget, og hyppigheden af besøg på vores hjemmeside af den registrerede. Ved hvert besøg på vores websted overføres sådanne personlige data, herunder IP-adressen på den internetadgang, der bruges af den registrerede, til Google i USA. Google i USA gemmer disse personoplysninger. Google kan videregive disse personoplysninger, der er indsamlet via den tekniske procedure, til tredjeparter. Den registrerede kan, som nævnt ovenfor, til enhver tid forhindre indstilling af cookies via vores hjemmeside ved hjælp af en tilsvarende justering af den anvendte webbrowser og dermed permanent nægte indstillingen af cookies. En sådan justering af den anvendte internetbrowser ville også forhindre Google Analytics i at indstille en cookie på den registreredes informationsteknologisystem. Derudover kan cookies, der allerede er i brug af Google Analytics, til enhver tid slettes via en webbrowser eller andre softwareprogrammer. Derudover har den registrerede mulighed for at gøre indsigelse mod en samling af data, der genereres af Google Analytics, som er relateret til brugen af dette websted, samt Googles behandling af disse data og chancen for at udelukke sådanne. Til dette formål skal den registrerede downloade en browsertilføjelse under linket https://tools.google.com/dlpage/gaoptoutog installere den. Denne browsertilføjelse fortæller Google Analytics via JavaScript, at data og oplysninger om besøg på internetsider muligvis ikke overføres til Google Analytics. Installationen af browsertilføjelserne betragtes som en indsigelse fra Google. Hvis den registreredes informationsteknologisystem senere slettes, formateres eller nyinstalleres, skal den registrerede geninstallere browsertilføjelserne for at deaktivere Google Analytics. Hvis browsertilføjelsen blev afinstalleret af den registrerede eller en anden person, der kan henføres til deres kompetenceområde eller er deaktiveret, er det muligt at udføre geninstallation eller genaktivering af browsertilføjelserne.
Yderligere oplysninger og de gældende databeskyttelsesbestemmelser fra Google kan hentes under https://www.google.com/intl/en/policies/privacy/ og http://www.google.com/analytics/terms/us.html. Google Analytics forklares yderligere under følgende Link https://www.google.com/analytics/.

12. Retsgrundlag for Behandlingen

Artikel 6, stk. 1, i GDPR tjener som retsgrundlag for behandlingsaktiviteter, som vi indhenter samtykke til til et specifikt behandlingsformål. Hvis behandlingen af personoplysninger er nødvendig for udførelsen af en kontrakt, som den registrerede er part i, som det f.eks. er tilfældet, når behandlingsoperationer er nødvendige for levering af varer eller for at levere en anden tjeneste, er behandlingen baseret på artikel 6, stk. 1, litra. b GDPR. Det samme gælder for sådanne behandlingsaktiviteter, der er nødvendige for at gennemføre foranstaltninger forud for kontraktindgåelse, for eksempel i tilfælde af forespørgsler vedrørende vores produkter eller tjenester. Er vores virksomhed underlagt en juridisk forpligtelse, hvorved behandling af personoplysninger er påkrævet, såsom til opfyldelse af skattemæssige forpligtelser, er behandlingen baseret på artikel 6, stk. 1, litra .c GDPR. I sjældne tilfælde kan behandling af personoplysninger være nødvendig for at beskytte den registreredes eller en anden fysisk persons vitale interesser. Dette ville for eksempel være tilfældet, hvis en besøgende blev såret i vores virksomhed, og hans navn, alder, sygesikringsdata eller andre vigtige oplysninger skulle videregives til en læge, hospital eller en anden tredjepart. Derefter ville behandlingen være baseret på artikel 6, stk. 1, litra d GDPR. Endelig kan behandlingsoperationer baseres på artikel 6, stk. 1, litra f i GDPR. Dette retsgrundlag bruges til behandling af operationer, der ikke er omfattet af nogen af de ovennævnte juridiske grunde, hvis behandlingen er nødvendig for de legitime interesser, der forfølges af vores virksomhed eller af en tredjepart, undtagen hvor sådanne interesser tilsidesættes af den registreredes interesser eller grundlæggende rettigheder og friheder, der kræver beskyttelse af personoplysninger. Sådanne behandlingsaktiviteter er særligt tilladte, fordi de specifikt er blevet nævnt af den europæiske lovgiver. Han mente, at en legitim interesse kunne antages, hvis den registrerede er kunde hos den dataansvarlige (betragtning 47, sætning 2, GDPR).

13. De legitime interesser, der forfølges af den registeransvarlige eller af en tredjepart

Hvor behandlingen af personoplysninger er baseret på artikel 6, stk. 1, litra f i GDPR, er vores legitime interesse at drive vores forretning til fordel for alle vores medarbejderes og aktionærernes velbefindende.

14. Periode for Hvilke personoplysningerder vil blive gemt

De kriterier, der anvendes til at bestemme opbevaringsperioden for personoplysninger, er den respektive lovbestemte opbevaringsperiode. Efter udløbet af denne periode slettes de tilsvarende data rutinemæssigt, så længe det ikke længere er nødvendigt for opfyldelsen af kontrakten eller indledningen af en kontrakt.

15. Levering af personoplysninger som et lovbestemt eller kontraktligt krav- Krav, der er nødvendige for at indgå en kontrakt Den registreredes forpligtelse til at afgive personoplysningerne konsekvenser af manglende levering af sådanne data.

Vi præciserer, at levering af personoplysninger delvist er påkrævet ved lov (f.eks. skatteregler) eller også kan skyldes kontraktlige bestemmelser (f.eks. Oplysninger om kontraktpartneren). Nogle gange kan det være nødvendigt at indgå en kontrakt om, at den registrerede giver os personoplysninger, som efterfølgende skal behandles af os. Den registrerede er for eksempel forpligtet til at give os personoplysninger, når vores virksomhed underskriver en kontrakt med ham eller hende. Den manglende afgivelse af personoplysningerne ville medføre, at kontrakten med den registrerede ikke kunne indgås. Før personoplysninger leveres af den registrerede, skal den registrerede kontakte enhver medarbejder. Medarbejderen præciserer over for den registrerede, om levering af personoplysningerne er påkrævet ved lov eller kontrakt eller er nødvendig for indgåelsen af kontrakten, om der er en forpligtelse til at give personoplysningerne og konsekvenserne af manglende levering af personoplysningerne.

16. Eksistensen af automatiseret beslutningstagning

Som en ansvarlig virksomhed bruger vi ikke automatisk beslutningstagning eller profilering.Denne fortrolighedspolitik er genereret af Privacy Policy Generator af de eksterne databeskyttelsesansvarlige, der blev udviklet i samarbejde med Media Law Lawyers fra WBS-LAW.